xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:DigHumPracticum/B001"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
<hi rend="underline">DE TWEESPRONG</hi><lb/><lb/> Toen <hi rend="superscript">H</hi>erakles, meerderjarig ge <metamark rend="black pen">^ and lob that connects 'e' and 'w'</metamark> worden, de wijde werel<add place="supralinear">d</add> <lb/>introk, kwam hij reeds van op den eersten dag van zijn tocht, <lb/>aan een tweesprong. Het Helleensche Ministerie van Bruggen<lb/> en Levenspaden had aldaar een wegwijzer doen plaatsen. Op <lb/>het plankje dat naar rechts p<del type= "overwritten" >e</del>ijlde, las <del type="overwritten">l</del>onze held <add place="inline" ren="black pen">: </add>" <hi rend="underline">Pad der <lb/>Deugd</hi> ", op het andere <add place="inline" rend="black pen">:</add>
+
<hi rend="underline">DE TWEESPRONG</hi><lb/><lb/> Toen <hi rend="superscript">H</hi>erakles, meerderjarig ge <metamark rend="black pen">^ and lob that connects 'e' and 'w'</metamark> worden, de wijde werel<add place="supralinear">d</add> <lb/>introk, kwam hij reeds van op den eersten dag van zijn tocht, <lb/>aan een tweesprong. Het Helleensche Ministerie van Bruggen<lb/> en Levenspaden had aldaar een wegwijzer doen plaatsen. Op <lb/>het plankje dat naar rechts p<del type= "overwritten" >e</del>ijlde, las <del type="overwritten">l</del>onze held <add place="inline" ren="black pen">: </add>" <hi rend="underline">Pad der <lb/>Deugd</hi> ", op het andere <add place="inline" rend="black pen">:</add> " <hi rend="underline">Pad der Ondeugd</hi> " , zonder vermelding<note>'g' is partly visible due to page end</note> <lb/>van afstand in parasangen of stadions. <hi rend="superscript">D</hi>e aanduidingen waren <lb/>officieel zwart op witten achtergrond in letters van gelijke <lb/>groo<add type="supralinear" rend="black pen">t</add>te geschilderd; blijkbaar om de voorbijgangers noch in <lb/>de eene noch in de andere richting te bei<add place="inline" rend="black pen">¨</add>nvloeden; want de <lb/>levenswandel der <del>g</del>menschen - <del type="crossed out" rend="black pen">evenmin</del> <add place="supralinear" rend="black pen">net</add> als de kunst - is ge<metamark>'g' and 'e' are partly written over each other</metamark>en<lb/> regeeringszaak.<lb/> De " Helleensche Bond voor de Bescherming der Open-<lb/>bare Zedelijkheid " had echter de toelating verkregen om op<lb/> allegorische wijze de betekenis van deze twee wegen te ver-<lb/>klaren en langs elke baan, respectievelijk een " eere- " en<lb/> een " oneerepoort " opgericht. Deze constructies waren <lb/> voorloopig nog in pleister doch zouden in duurzaam marmer <lb/>van Paros opg<del type="overwritten" rend="black pen">r</del>etrokken worden zoodra de Bond over de noodig<del type="crossed out" rend="black pen">e</del><add place="supralinear" rend="black pen">e</add> <lb/>geldmiddelen zou beschikken . <add place="superscript">1)</add><lb/><add><metamark>short line signalising footnote zone</metamark></add><lb/> 1) De"Helleensche Bond voor de Bescherming der Openbare<lb/> Zedelijkheid " is geve<del type="overwritten" rend="black pen">r</del>stigd te Lesbos, Aguia Tartufos,17,<lb/> alwaar alle giften en schenkingen <del type="overwritten">in </del>xx dankbaar<del type="overwritten">heid</del>xxx zullen<lb/> in ontvangst genomen worden.<lb/><num>- 1 -</num>
 
+
 
+
" <hi rend="underline">Pad der Ondeugd</hi> " , zonder vermelding <lb/>van afstand in parasangen of stadions. <hi rend="superscript">D</hi>e aanduidingen waren <lb/>officieel zwart op witten achtergrond in letters van gelijke <lb/>groot<add place="supralinear">t</add><metamark>line to indicate place</metamark>e geschilderd; blijkbaar om de voorbijgangers noch in <lb/>de eene noch in de andere richting te
+
 
+
" <hi rend="underline">Pad der Ondeugd</hi> " , zonder vermelding<note>'g' is partly visible due to page end</note> <lb/>van afstand in parasangen of stadions. <hi rend="superscript">D</hi>e aanduidingen waren <lb/>officieel zwart op witten achtergrond in letters van gelijke <lb/>groo<add type="supralinear" rend="black pen">t</add>te geschilderd; blijkbaar om de voorbijgangers noch in <lb/>de eene noch in de andere richting te  
+
 
+
 
+
 
+
bei<add place="inline" rend="black pen">¨</add>nvloeden; want de <lb/>levenswandel der <del>g</del>menschen - <del type="crossed out" rend="black pen">evenmin</del> <add place="supralinear" rend="black pen">net</add> als de kunst - is ge<metamark>'g' and 'e' are partly written over each other</metamark>en<lb/> regeeringszaak.<lb/> De " Helleensche Bond voor de Bescherming der Open-<lb/>bare Zedelijkheid " had echter de toelating verkregen om op<lb/> allegorische wijze de betekenis van deze twee wegen te ver-<lb/>klaren en langs elke baan, respectievelijk een " eere- " en<lb/> een " oneerepoort " opgericht. Deze constructies waren <lb/> voorloopig nog in pleister doch zouden in duurzaam marmer <lb/>van Paros opg<del type="overwritten" rend="black pen">r</del>etrokken worden zoodra de Bond over de noodig<del type="crossed out" rend="black pen">e</del><add place="supralinear" rend="black pen">e</add> <lb/>geldmiddelen zou beschikken . <add place="superscript">1)</add><lb/><add><metamark>short line signalising footnote zone</metamark></add><lb/> 1) De"Helleensche Bond voor de Bescherming der Openbare<lb/> Zedelijkheid " is geve<del type="overwritten" rend="black pen">r</del>stigd te Lesbos, Aguia Tartufos,17,<lb/> alwaar alle giften en schenkingen <del type="overwritten">in </del>xx dankbaar<del type="overwritten">heid</del>xxx zullen<lb/> in ontvangst genomen worden.<lb/><num>- 1 -</num>
+

Revision as of 12:10, 9 May 2016

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home